Σκοπός και Στόχος του Νηπιαγωγείου

banner image
 
ΠΡΟΝΗΠΙΑ (από 4 - 5 χρονών) – ΝΗΠΙΑ (από 5 - 6 χρονών)
Στόχος του Μελιού μας είναι να βοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων. Με την εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα σε ένα πλαίσιο αυτενέργειας και αυθόρμητης έκφρασης το νήπιο προετοιμάζεται για το Δημοτικό πληρώντας τις προϋποθέσεις της συναισθηματικής , νοητικής και σχολικής ωριμότητας:

  Δημιουργούμε ενδιαφέρον για εκμάθηση και γνώση μέσα από την κατανόηση δεξιοτήτων του

  Υποστηρίζουμε το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ενώ με πυρήνα του προγράμματος μας το παιχνίδι, αναπτύσσονται οι αισθήσεις, η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης ενώ παράλληλα οργανώνονται οι πράξεις του.

  Ενσωματώνουμε την ελληνική παράδοση μας με την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος.

  Ενισχύουμε τη συνεργασία με τους γονείς.


  Διαμορφώνουμε κουλτούρα ενός ηθικά και πνευματικά κοσμοπολίτικου ανθρώπου.